GDPR

GDPR

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické rezervaci a podpisem na přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto Správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické rezervaci a v přihlášce, konkrétně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • emailová adresa rodičů,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte,
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb pořádanách organizátorem,
 • zasílání nabídek, zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronické přihlášky na letní tábor,
 • zákonný zástupce (objednatel tábora) souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě (přihlášenou osobu). Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letního tábora na sociálních sítích, fyzických nosičích, letácích, reklamních spotů a dalších nosičích.
3. Doba zpracování osobních údajů je:
 • doba souhlasu se zpracovním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adres rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání,
 • fotografie, videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu,
 • ostatní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 2 let, následně budou smazány a skartovány.
4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
 • oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, hasičský záchranný sbor apod…),
 • subjektu odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tabor-rhm.cz,
 • oslovení Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl subjekt Správcem řádně poučen o zpracování o ochraně osobních údajů 1.), že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně,
 • dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv zrušit formou e-malového oznámení na adrese info@tabor-rhm.cz,
 • dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na letní tábor, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutenění objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat, postupováno dle bodu 3.
1.) Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek Správce či o účasti dítěte Subjektu či samotného Subjektu na letním táboře poskytovaným provozovatelem tábora, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti provozovatele tábora, jež zveřejněné vidozáznamy či fotograie nelze smazat.